Skip to main content

Pay Bill Online

Request Information

Nondiscrimination Notice

Community LIFE konfòm ak lwa sou dwa sivil Federal ki aplikab yo e li pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks. Community LIFE pa ekskli moun oswa trete yo nan fason ki diferan akoz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks yo.

Community LIFE:

  • Bay èd ak sèvis gratis pou moun ki andikape pou yo kominike avèk nou nan fason ki efikas, tankou:
    • Enèprèt langaj siy ki kalifye
    • Enfòmasyon ekri nan lòt fòma (gwo lèt, odyo, fòma elektwonik ki aksesib, lòt fòma)
  • Bay sèvis lang gratis a moun lang prensipal yo pa Anglè, tankou:
    • Enèprèt kalifye
    • Enfòmasyon ki ekri nan lòt lang

Si w bezwen sèvis sa yo, kontakte Director of Compliance.

Si w kwè Community LIFE pa t bay sèvis sa yo oswa te fè diskriminasyon nan yon lòt fason sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks, ou ka depoze yon plent nan: Director of Compliance, Information Security and Internal Audit, 2400 Ardmore Blvd. Suite 700 Pittsburgh, PA 15221, 412-436-1344, TTY 711, fax 412-235-1348, info@commlife.org. Ou ka depoze yon plent an pèsòn oswa pa lapòs, pa faks oswa pa imel. Si w bezwen èd pou w depoze yon plent Director of Compliance disponib pou ede w.

Ou ka depoze yon plent pou dwa sivil tou nan U.S. Department of Health and Human Services, (Ministè Sèvis Sante ak Imen Ameriken), Office for Civil Rights (Biwo Dwa Sivil) atravè Office for Civil Rights Portal, pa mwayen elektwonik ki disponib nan https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oswa pa lapòs oswa:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Fòmilè pou plent yo disponib nan http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


To Top