Skip to main content

Pay Bill Online

Request Information

Nondiscrimination Notice

Community LIFE iss willich, die Gsetze (federal civil rights) vun die Owwerichkeet zu folliche un duht alle Leit behandle in der seem Weg. Es macht nix aus, vun wellem Schtamm ebber beikummt, aus wellem Land die Voreldre kumme sinn, was fer en Elt ebber hot, eb ebber en Mann iss odder en Fraa, verkrippelt iss odder net.

Community LIFE:

  • Gebt Hilf mitaus Koschte zu Leit, ass net guud schwetze kenne:
    • Gebt Hilf fer hattheeriche Leit mit Zeecheschprooch Iwwersetzer
    • Gebt en Information, ass nunnergschriwwe iss in annere Wege fer Leit, ass net guud sehne kenne (grooss gedruckt, audio etc.)
  • Gebt Hilf mitaus Koschte zu Leit, wu net English schwetze ass ihr Mudderschprooch
    • Gebt Hilf mit hochgelannte Iwwersetzer
    • Gebt en Information in annere Schprooche, net yuscht English.

Wann ebber Hilf braucht in der eent odder der anner Weg, schreib zum Director of Compliance.

Wann ebber denkt, ass Community LIFE net genunk geduh hot fer all selli Hilf gewwe odder ebber net behandelt hot in en Weg, wie es geduh sei sett, kammer sich beklaage bei: Director of Compliance, Information Security and Internal Audit, 2400 Ardmore Blvd. Suite 700 Pittsburgh, PA 15221, 412-436-1344, TTY 711, fax 412-235-1348, info@commlife.org. Mer kann sich beklaage, wammer selwert datt anne geht, odder mit ePoscht, Fax odder en Briefli. Wann ebber Hilf braucht fer sich zu beklaage, the Director of Compliance iss do fer zu helfe.

Wammer will, kammer sich aa datt beklaage: U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, Office for Civil Rights Complaint Portal, mer geht zu https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, Mer kann aa en Briefli schreiwe zu:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
Odder mer ruft selli Nummer uff: 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Bledder fer sich zu beklaage, kammer datt gricke: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


To Top